Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông cốt thép. Gửi cho các bạn làm trong nghề ép cọc bê tông Trình tực thi công và nghiệm thu ép cọc bê tông cốt thép.

1. Thiết kế, thẩm định và phê duyệt cọc: Bao gồm thiết kế số đài cọc, số lượng cọc/đài cọc, vị trí cọc, chiều dài, kết cấu và kích thước cọc. Quá trình này do đơn vị tư vấn tính toán, thiết kế - dựa theo tài liệu khảo sát địa hình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các tài liệu khác có liên quan.

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

Căn cứ vào tùy công trình, TVTK sẽ tính toán sức chịu tải của cọc để lựa chọn chiều dài ép và lực ép tương ứng. Quá trình này được tính toán sơ bộ, làm cơ sở phê duyệt dự án. Thiết kế chi tiết cọc sẽ được đưa ra sau khi có kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc.

2. Ép thí nghiệm nén tĩnh cọc (hay còn gọi là thí nghiệm cọc ép): nhằm xác định sức chịu tải của cọc. Mục đích để xác định việc tính toán của TVTK đã phù hợp hay chưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về thiết kế cọc. Các bạn có thể tham khảo Tiêu chuẩn TCXDVN 269:2002 “Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục” để nắm thêm thông tin.

Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc được lập dự toán riêng theo hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm nén tĩnh cọc theo đề cương được tổ chức tư vấn thiết kế chấp thuận. Chi phí công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Về nguyên tắc chủ đầu tư thanh toán chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc cho đơn vị tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc. Trường hợp trong hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đã thoả thuận giá hợp đồng bao gồm cả chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc thì việc thanh toán thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Mẫu Hồ Sơ Nghiệm Thu công tác thi công ép cọc và Đúc cọc bê tông

3. Đúc cọc và ép đại trà: Do nhà thầu xây dựng triển khai sau khi có ý kiến của TVTK về thiết kế chi tiết cọc.

4. Trong quá trình sẽ có các bước thi công - nghiệm thu. Bao gồm:

a) Giai đoạn nén tĩnh cọc:

- Đơn vị thực hiện công tác nén tĩnh cọc ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công xây dựng (tùy theo từng dự án).

- Xây dựng và phê duyệt đề cương nén tĩnh trước khi tiến hành nén thí nghiệm;

- Nghiệm thu cọc thí nghiệm (cọc thử);

- Báo cáo kết quả bằng văn bản sau khi hoàn thành các công việc thí nghiệm nén tĩnh cọc.

b) Giai đoạn ép cọc đại trà:

- Nghiệm thu cọc đúc;

- Ép đại trà (có sơ đồ ép và lý lịch ép từng cọc).

- Nghiệm thu công tác ép cọc (còn gọi là Biên bản nghiệm thu công việc ép cọc).

Biên bản Nghiệm thu công trình thi công ép cọc bê tông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

Điện Biờn Phủ, ngày 5 thỏng 7 năm 2010
BIấN BẢN SỐ: 1-NLV/NB
NGHIỆM THU NỘI BỘ CễNG VIỆC XÂY DỰNG

Cụng trỡnh: Nhà làm việc và hạng mục phụ trợ chi nhỏnh Ngõn hàng No&PTNT thành phố Điện Biờn Phủ
Hạng mục: Nhà làm việc 4 tầng
Địa điểm xõy dựng: Số 546 - Đường 7/5 - Thành phố Điện Biờn Phủ - tỉnh Điện Biờn
1. Đối tượng nghiệm thu: Sản xuất cốt thộp, cốp pha cọc BTCT đỳc sẵn 25x25cm
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Kỹ thuật thi cụng của nhà thầu: Cụng ty TNHH XD&TM Thỏi Sơn
- ễng: Bựi Tiến Dũng Chức vụ: Kỹ thuật thi cụng
b) Đại diện đội thi cụng
- ễng: Nguyễn Hữu Trỡnh Chức vụ: Đội trưởng
- ễng: Đoàn Năng Thỏp Chức vụ: Cỏn bộ kỹ thuật

3. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Từ: 7h30 phỳt, đến 8h30 phỳt cựng ngày.
Tại: hiện trường cụng trỡnh đang thi cụng xõy dựng.
4. Đỏnh giỏ cụng việc xõy dựng do đội thi cụng thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Hồ sơ TKBVTC và TK sửa đổi đó được phờ duyệt.
- Hồ sơ dự thầu và hợp đồng xõy dựng;
- Cỏc tài liệu thớ nghiệm, kết quả thớ nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;
- Cụng tỏc chuẩn bị để triển khai cụng việc xõy dựng tiếp theo: Đạt yờu cầu.
- Tiờu chuẩn, quy phạm được ỏp dụng: Cỏc tiờu chuẩn thi cụng hiện hành.
b) Về chất lượng cụng việc xõy dựng do đội thi cụng thực hiện:
- Đối chiếu với thiết kế, tiờu chuẩn quy phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyờn mụn và yờu cầu kỹ thuật của cụng trỡnh xõy dựng cú liờn quan đến đối tượng nghiệm thu: Bảo đảm yờu cầu kỹ thuật, đạt yờu cầu thiết kế.
c) Cỏc ý kiến khỏc: Khụng
5. Kết luận:
- Đồng ý nghiệm thu cụng việc xõy dựng do đội thi cụng đó thực hiện.

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP                                                                               ĐỘI THI CÔNG

             Dương Văn Nam                                                                                             Dương Công Hoan